SYLWETKA PROFESORA

prof. dr hab. inż. Jerzy JASIEŃKO

Pracownik naukowo-badawczy Politechniki Wrocławskiej

Nauczyciel akademicki na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego

Nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury (1985–2015)

Tytuł Profesora – 2009, Habilitacja – 2002, Doktorat – 1985, Dyplom – 1977

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KSZTAŁCENIE

wybrane osiągnięcia

Głównymi obszarami działalności Profesora są: konserwacja konstrukcyjna, naprawy, wzmacnianie konstrukcji zabytkowych ceglanych, kamiennych, drewnianych oraz betonowych; modelowanie numeryczne konstrukcji historycznych; analizy odkształceń i naprężeń w konstrukcjach historycznych; materiały historyczne – ceramika, drewno, kamień, zaprawy, beton; diagnostyka i monitoring zachowań statycznych obiektów zabytkowych; doktryny konserwatorskie; przekształcenia obiektów historycznych REUSO; konstrukcje z drewna klejonego warstwowo.

Profesor Jerzy Jasieńko ma w swoim dorobku: 234 prac, 192 opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, cztery książki (pełny wykaz publikacji zawarto w systemie DONA, ORCID: 0000-0002-8574-6121) – prace były cytowane 478 razy.

WYDAWNICTWO ALBUMOWE

Wolf Dieter Heilmeyer: „DER PERGAMONALTAR. Die neue Prasentation nach Restaurierung des Telephosfrieses.“

Model był wystawiony w 1996 roku, m.in. w: Metropolitan Museum, New York, Fine Art Museum, San Francisco, Muzeum Miejskie w Rzymie i Berlinie i ostatecznie w Muzeum Pergamońskim w Berlinie.


 • Promotor w dziewięciu obronionych pracach doktorskich, (cztery z wyróżnieniem).
 • Promotor w czterech kolejnych przewodach doktorskich otwartych, które są aktualnie realizowane.
 • Promotor ok. 150 magisterskich prac dyplomowych.
 • Recenzent wielu rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.
 • Recenzent wielu prac publikowanych w istotnych czasopismach naukowych, m.in. „Journal of Architectural Heritage”, „Materials and Structures”, „Engineering Structures”, „Construction and Building Materials”.
 • Przedmowy w monografiach, m.in.: Wojciech Kapałczyński, Piotr Napierała: „Zamki, Pałace, Dwory Kotliny Jeleniogórskiej”, Jacek Jakubiec „Dwór Czarne”.
 • Realizator, we współpracy ze swoimi doktorantami, grantów naukowych polskich ( KBN, NCN) w obszarze analizy pracy statycznej przed – i po wzmocnieniu historycznych belek drewnianych zginanych, połączeń drewnianych, ceglanych konstrukcji zakrzywionych i murów kamiennych trójwarstwowych.
 • Pracownik naukowo-badawczy w Eindhoven University of Technology, Architecture, Building and Planning Department (Holandia) – 1989–1990.
 • Realizator grantów zagranicznych, m.in. we współpracy z Fundacją Paula Getty, Los Angeles oraz Muzeum Architektury we Wrocławiu(lider projektu) – Centennial hall in Wroclaw – Conservatory Plan of Maintenance” (2016), z Fundacją Romualdo del Bianco, Florencja oraz Politechnikę Krakowską i Warszawską– „Rescuing the Hidden European Churches Heritage – an International Methodology for Implementing Database for Restoration Projects (Program Europejski – Culture 2000), 2006 oraz „Florence and Cracow Twin Cities in Europe – Common Cultural Heritage” (Jerzy Jasieńko, Andrzej Kadłuczka, Emma Mandelli),z Freie Universität Berlin – Wolfram Hoepfner, Jacek Kościuk, Jerzy Jasieńko, Janusz Kucharski, Kazimierz Szydełko: Ołtarz Pergamoński – model 1:20, ekspozycja główna w Muzeum Pergamonu w Berlinie,Fundacja Thyssena, Halikarnossos, Domy w Priene (M. Gropius Bau, Berlin) a także w programie, Horizon 2020: “Innovative material and techniques for conservation of 20th century concrete based cultural heritage”, koordynator projektu po stronie polskiej ( we współpracy z dr inż. K. Raszczukiem i mgr inż. M. Moczko i Halą Stulecia).

UKOŃCZONE PRACE DOKTORSKIE

 1. Łukasz Bednarz: „Praca statyczna zabytkowych, zakrzywionych konstrukcji ceglanych poddanym zabiegom naprawy i wzmacniania” – Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr.
 2. Tomasz Nowak: Analiza pracy statycznej zginanych belek drewnianych wzmacnianych przy użyciu CFRP”
 3. Alicja Maciejko-Grześkowiak: „Analiza przydatności konstrukcji z drewna klejonego o dużych rozpiętościach do realizacji form architektury współczesnej” – Wydział Architektury PWr.
 4. Lech Engel: „Wpływ formy i konstrukcji na stan zachowania drewnianych obiektów zabytkowych” – Wydział Architektury PWr.
 5. Krzysztof Raszczuk: „Efektywność wzmacniania historycznych pierścieni ceglanych” – Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr.
 6. Anna Karolak: „ Analiza pracy statycznej wybranych połączeń w obiektach drewnianych” – Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr.
 7. Krzysztof Ałykow: „Analiza formy i pracy statycznej konstrukcji drewnianych więźb dachowych, wybranych kościołów ewangelickich Dolnego Śląska” – Wydział Architektury PWr.
 8. Dawid Wójcik: „Praca statyczna historycznych filarów murowanych wzmacnianych przy użyciu cięgien” – Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr.
 9. Marcin Szyszka: „Mechanika muru historycznego obciążonego z płaszczyzny” – Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr.

Pan Marcin Szyszka w trakcie wykonywania pracy doktorskiej uzyskał Stypendium FULBRIGHT JUNIOR RESEARCH AWARD w Massachusetts Institute of Technology (MIT).

PROMOTOR W PROCEDURZE NADANIA ZASZCZYTU DOKTORA HONORIS CAUSA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ PREZYDENTOWI RAFAŁOWI DUTKIEWICZOWI

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

badania laboratoryjne

Prof. Jerzy Jasieńko w latach 2005–2020 wraz z zespołem doktorantów, dyplomantów, pracowników laboratoryjnych i innych współpracowników z uczelni oraz spoza uczelni, w oparciu o granty KBN-4TO7E 06327,TO7E 07128, NCN-preludium, ST8/00787, NCN2011/01/N/ ST8/04280, programy międzynarodowe i inne źródła finansowania m.in. z przemysłu, prowadził liczne badania w obszarze:

 • diagnostyka, praca statyczna historycznych konstrukcji drewnianych, nośność przed i po wzmocnieniu,
 • badania niszczące i nieniszczące połączeń klejowych w drewnie i murach ceglanych – fizyczne i matematyczne modele pracy połączeń,
 • badania elastooptyczne połączeń,
 • badania geometrii, deformacji, zarysowań konstrukcji zabytkowych, analizy odkształceń i naprężeń, modelowanie numeryczne,
 • historyczne konstrukcje ceglane i kamienne, wzmacnianie sklepień, łuków, murów obciążonych z płaszczyzny, filarów i pierścieni,
 • konstrukcje zabytkowe z betonu- dziedzictwo kulturowe XX-tego wieku.

WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

wybrane zagadnienia

Jerzy Jasieńko posiada liczne uprawnienia zawodowe uprawniające go do pełnienia samodzielnych funkcji projektanta czy zajmowania kierowniczego stanowiska przy przedsięwzięciach inżynierskich:

 • Do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej – Nr 58/86/UW,
 • Rzeczoznawca Budowlany wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych- poz. 46/03/R/C- 2003,
 • Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w specjalności: „Rewaloryzacja zabytkowej architektury – wzmacnianie struktur” – akt ustanowienia z dn. 12 października 1993 roku,
 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z zakresu inżynierii – wzmacnianie struktur budowli zabytkowych – nr 25/1990
 • Zaświadczenie nr 16/99 stwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania prac projektowych w specjalności konstrukcyjno- inżynieryjnej oraz prowadzenia i nadzorowania robót konstrukcyjno-inżynieryjnych przy zabytkach nieruchomych – Wojewódzki Urząd Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, 30.06.1999 r.,
 • Świadectwo Nr 8/Sp/09/99 Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa- kurs: „Ochrona Budynków przed Korozją Biologiczną” z dn. 14.09.1999 r.

W ramach współpracy z przemysłem Profesor wykonał ponad 200 prac o charakterze projektowym i ekspertyzowym. W niżej wymienionych pracach w funkcji: kierownika projektu, projektanta lub współprojektanta konstrukcji, eksperta, badacza lub konsultanta.

Dorobek obejmuje m.in. prace w obiektach wpisanych przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii, co oznacza najwyższą kategorię ochrony zabytków w Polsce: Dobrzyca – zespół pałacowo-parkowy – Monopter –  Dom Ogrodnika, Duszniki Zdrój- Młyn Papierniczy, Gostyń- zespół Klasztorny Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri, Koszuty – zespół dworsko-parkowy, Kórnik – zespół zamkowo-parkowy, Łuki Tudora, Łańcut – zespół zamkowo-parkowy – Maneż, Malbork – zespół zamku krzyżackiego – Karwan, Stoczek Klasztorny – Sanktuarium Matki Pokoju, Wrocław – Hala Stulecia, Pawilon 4-Kopuł, (kopuła główna) Hansa Poeltziga, miejsce wpisu UNESCO, Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, proj: Karl Friedrich Schinkel, Zamki i Pałace Kotliny Jeleniogórskiej – Pałac Wojanów, a także wiele innych obiektów, m.in..:  Aula Leopoldina- Wrocław, Strop i Sklepienie Pozorne, Obiekty obozu niemieckiego, hitlerowskiego – Muzeum w Gross-Rosen, Muzeum Architektury – Wrocław, Filary Sali Romańskiej, Zamek Kliczków, Zamek Książąt Pomorskich – Darłowo, Zamek Gniew, Zamek Lenno, Wleń (obiekt po katastrofie), Trwała Ruina, Archikatedra Wrocławska, Przypory, Kościół pw. św. Doroty, Stanisława i Wacława, Wrocław, Kopuła Pompeo Ferrari ego w Owińskach, Zespół Pałacowo- Folwarczny w Chróstniku, Folwark, Katedra pw. św. Jakuba Starszego, Olsztyn, Wieża, Dwór Sarny w Kotlinie Kłodzkiej, Centrum kulturalno-kongresowe „Witold” – Boguszów Gorce, „Willa Hermanna Hendricha” – Szklarska Poręba, Zamek w Kożuchowie (obiekt po katastrofie), Kościół w Otyniu (obiekt po katastrofie), Pałac w Radomierzycach, Pałac Hatzfeldów, Żmigród, Trwała Ruina, Warta Bolesławiecka – Dwór Renesansowy, Kościół pw. św. Anny w Kamieńcu Ząbkowickim.

AKTYWNOŚĆ W UCZELNI

 • Dyrektor Instytutu Budownictwa (2008–2014),
 • Kierownik Zakładu Materiałów Budowlanych, Konstrukcji Drewnianych i Zabytkowych,
 • Kierownik Katedry Konstrukcji Budowlanych (do 2020),
 • Przewodniczący Komisji Egzaminów Dyplomowych (2002–2016), WBLiW,
 • Współautor programów dydaktycznych dla wykładów z zakresu konserwacji obiektów historycznych na Wydziałach Budownictwa Lądowego i Wodnego oraz Architektury, w języku polskim i angielskim,
 • Pełnomocnik Rektora ds. obiektów zabytkowych uczelni (do 2016),
 • Prorektor ds. Ogólnych (2016–2020).

AKTYWNOŚĆ POZA UCZELNIĄ

 • Prezes Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, 2002–2011,
 • Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 2000–2008,
 • Przewodniczący Głównej Komisji Konserwatorskiej RP,
 • Członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Przewodniczący Rady Narodowego Instytutu Dziedzictwa (Warszawa), 2009–2014,
 • Przewodniczący Międzynarodowej Rady Naukowej pisma „Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation”, (wyd. w języku polskim i angielskim),
 • Członek Międzynarodowej Rady Naukowej pisma „Domes and Cupolas” (Florencja),
 • Członek Rady Naukowej pisma „Zbornik” – State University Mostar,
 • Członek Rady Naukowej pisma: „Civil and Environmental Engineering”, Politechnika Białostocka,
 • Panelista Kongresu Kultury Polskiej – „Ochrona Dziedzictwa” – Kraków 2009,
 • Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Architektury Drewnianej w Krajowym Programie Ochrony Zabytków 2013–2015, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2013–2016,
 • Członek Polskiego Komitetu Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO,
 • Członek Zespołu Monitorującego Zarządzanie Miejscami wpisanymi na Listę UNESCO w Polsce,
 • Ekspert Polski w czasie czteroletniej, polskiej kadencji w World Heritage Committee UNESCO (2012–2015), Paryż, Doha, Bonn,
 • Ekspert Fundacji Romualdo del Bianco ds. konserwacji, ochrony i wzmacniania obiektów zabytkowych (Florencja),
 • Prezes, Dyrektor Generalny COIA Sp. z o.o. (1990–1993),
 • Prezes, Dyrektor Generalny, Właściciel CCI – Corian Cooperation Investment Sp.  z o.o. (1993–2016),
 • Przewodniczący Rady Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej,
 • Członek Rady Fundacji „Lubiąż” (2014–2018),
 • Członek Rady Muzeum Gross-Rosen, (2012–2015),
 • Przewodniczący Rady Fundacji Bente Kahan,
 • Członek Rady Konserwatorskiej w Archikatedrze Wrocławskiej,
 • Przewodniczący Rady Konserwatorskiej przy Wojewódzkim Dolnośląskim Konserwatorze zabytków (2012–2016).

Wystąpienie członka Rady Ochrony Zabytków, prof. dr. hab. inż. Jerzego Jasieńki w sprawie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, zgłaszanej przez Polskę, Stoczni Gdańskiej.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH

 • Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
 • Członek Sekcji Konstrukcji Drewnianych KILiW Polskiej Akademii Nauk (2002–2012),
 • Członek International Council of Monuments and Sites ( ICOMOS),
 • Członek Scientific Wood Committee ICOMOS,
 • Członek “International Scientific Committee of XX Century Heritage” – ICOMOS,
 • Członek – Ekspert – International Scientific Committee of Researches of Architectural Heritage (ISCARSAH – ICOMOS),
 • Członek Honorowy Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
 • Członek PZiTB,
 • Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

WAŻNIEJSZE KONFERENCJE

 • Pomysłodawca i Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „DOMES in the WORLD” (Florencja, 2013, Fundacja Romualdo del Bianco),
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego i Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAHC 2012: “Structural Analysis of Historical Constructions” (Wrocław), 2012,
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAHC,  Leuven 2014, Meksyk 2016: „ Structural Analysis of Historical Construction”
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej MURICO, Ravenna 2014,2017, Bologna 2020: „Mechanics of Masonry Structures Strengthened with Composite Materials”,
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej PROHITEC, Antalya 2014, Rzym 2012: „Protection of Historical Constructions”
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego i Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej SHATIS 2015: “Structural Health Assessment of Timber Structures” (Wrocław),
 • Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji Naukowej SHATIS, Trento 2013, Istambuł 2017, Praga 2022: “Structural Health Assessment of Timber Structures”,
 • Przewodniczący Komitetu Naukowego: „I Kongresu Konserwatorów Zabytków” (Warszawa 2005),
 • Członek Komitetu Naukowego: „II Kongresu Konserwatorów Zabytków”, (Warszawa – Kraków, 2015),
 • Współorganizator i członek Komitetu Zarządzającego Międzynarodowej Konferencji zamykającej Europejski Program COST FP1101: „Reinforcement of Timber Structures”, (Wrocław, 2015),
 • Współtwórca i przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji „REMO” (do 2016),
 • Współprzewodniczący Scientific Collocuium: ‘Saving a monument threatened with decay”, Pałac Sztynort, 11, 12 październik 2023 rok (Warmia), Polsko-Niemiecka Fundacja ochrony Zabytków Kultury – z prof. Wolframem Jagerem (TU Drezno). Pałac Sztynort należał do rodu Lehndorff, którego przedstawiciele współorganizowali nieudany zamach Stauffenberga na Hitlera.
 • Członek Komitetów Naukowych innych polskich konferencji naukowych o zasięgu krajowym.

WAŻNIEJSZE NAGRODY I ODZNACZENIA

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi w działalności na rzecz kultury polskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego,
 • Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2022),
 • Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • Złoty Medal – za długoletnią służbę,
 • Złota Odznaka Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Członek Honorowy
 • Złota Honorowa Odznaka PZiTB,
 • Złoty Medal „Wrocław z wdzięcznością” (2021),
 • Nagroda Naukowa Prezydenta Miasta Wrocławia (2019),
 • Prezydencki Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości (2022).

ŚRODOWISKO O PROFESORZE

Prof. Jerzy Jasienko furnished innovative paths for the conservation and strengthening historical constructions during his significative restoration projects. He assumed the possibility of appropriate technological change along with the intervention of the conservation of heritage constructions. Jerzy was a Leader of a Research School on reuse of historical construction utilising innovative technologies.

Prof. Jerzy Jasienko opened to the use of appropriated new technologies for prolonging the life of historical constructions as Testimonial in European cultural landscape.

Prof. Angelo Di TOMMASO
Former full Professor at Bologna ALMA MATER University and at Venice IUAV University
Emeritus Member in Scientiarum Academia Bononiensis


Profesor Jerzy Jasieńko to postać szeroko znana w środowisku osób związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego w Polsce i na świecie. Jest znany nie tylko ze swoich osiągnięć zawodowych i akademickich. Powszechnie szanowany, należy do grona osób o wielkim poczuciu odpowiedzialności za dziedzictwo, za zabytki. Jest osobą, która poświęca wiele uwagi teorii konserwacji wnosząc do niej refleksję, szerokie spojrzenie poparte bogatymi doświadczeniami, płynącymi także z kontaktów międzynarodowych. 

Przez całe swoje zawodowe życie dziesiątki razy inspirował, inicjował, organizował ważne spotkania, konferencje, kongresy. To właśnie te działania, tworzące przestrzeń do merytorycznych dyskusji i mądrej troski, w istotny sposób kształtowały i nadal kształtują nasze środowisko. Od lat pracuje w Radzie Ochrony Zabytków, w Głównej Komisji Konserwatorskiej, gdzie wnosi swoje doświadczenie, wiedzę, kulturę, wreszcie także niebanalne poczucie humoru.

Prof. Bogumiła J. ROUBA
Przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Współpracę z Profesorem Jerzym Jasieńko, przewodniczącym Głównej Komisji Konserwatorskiej, rozpocząłem w kwietniu 2010 roku. Już w trakcie naszego pierwszego spotkania, gdzie niejako przy okazji, skonsultowałem dwie złożone merytoryczne decyzje konserwatorskie, doświadczyłem, że Profesor nie tylko posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie prac konserwatorskich, ale też jest osobą nazywającą bardzo złożone problemy specjalistyczne z wielką życiową pragmatyką i roztropnością.

Lata mojej współpracy z Profesorem, tylko pogłębiły i potwierdziły te pierwsze oceny. Podejmowanie decyzji w obszarze ochrony i ratowania zabytków, a w szczególności tych decyzji, których konsekwencją jest ingerencja w samą architektoniczno-konstrukcyjną substancję zabytku, wymaga wiedzy, doświadczenia, pokory a, przede wszystkim, szczerej troski o zachowanie wartości, wymaga właściwej postawy. Dla mnie wzorem takiej postawy niezmiennie pozostaje Profesor Jerzy Jasieńko.

Piotr ŻUCHOWSKI
Sekretarz Stanu MKiDN
Generalny Konserwator Zabytków (2010–2015)

JERZY JASIEŃKO PRYWATNIE

 • Żona: Ewa – architekt
 • Córka: Kaja – adwokat
 • Syn: Wojtek – adwokat
 • Pies i kot: zawsze były, teraz nie ma
 • Ulubione miejsca: Biskupin-Wrocław, Ponte Vecchio, Piazza Della Passera – Florencja, maleńka wioska w lubuskim, jeszcze mniejsza wioska na półwyspie Pelješac na południu Chorwacji, hotel Astor przy Rue d’Astorg 10 w paryskiej „ósemce” (Ernest Hemingway)
 • Hobby: malarstwo polskie i śląskie drugiej połowy XIX wieku oraz pierwszej połowy XX wieku, jazda konna, las.